VOĐENJE KAO NEZAOBILAZNA FUNKCIJA SUDIONIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA U SUVREMENOM VRTIĆKOM KONTEKSTU

Glavni sadržaj članka

Jadranka Stojković

Apstrakt

Kvalitetno obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti u kontekstu suvremenih ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja zahtijeva profesionalno pedagoška, didaktička i metodička znanja stečena kroz inicijalno obrazovanje, ali i dodavanje i primjenu brojnih drugih kompetencija. U radu je analiziran kontekst ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u svjetlu suvremenih paradigmi u odgoju i obrazovanju iz kojih nedvojbeno proizlazi potreba stjecanja novih kompetencija s naglaskom na voditeljske kompetencije koje postaju bitna pedagoška svojstva svih nositelja odgojno-obrazovnog procesa (odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja). Akceptiranjem vođenja kao procesa kojim se u određenim situacijama nastoji utjecati na pojedinca ili grupu kako bi se postigli određeni ciljevi otvara se potreba višedimenzionalnog pogleda na taj fenomen.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci
##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Dječiji vrtić Radost Jastrebarsko (Hrvatska)

Reference

Andevski, M. (2010). Obrazovanje za menadžment. Novi Sad: CEKOM book.

Andevski, M., & Arsenijević, J. (2012). Leadership characteristics of schools' employees in Serbia. Industrija, 40(3), 147–168.

Andevski, M., Budić, S., & Gajić, O. (2015). Koncept učenja direktora škola – situativno učenje. 13. Međunarodna naučno-stručna konferencija Doba znanja: Obrazovanje za menadžment (str. 14–19). Sremski Karlovci: Univerzitet „UNION-NIKOLA TESLA“, Fakultet za menadžment.

Bognar, L. i Matijević, M. (2005). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga d.d.

Dimovski, V., Penger, S., & Petrelin, J. (2009). Avtentično vodenje v učeči se organizaciji. Ljubljana: Planet GV, poslovno izobraževanje.

Došen-Dobud, A. (1982). Odgoj i slobodne aktivnosti predškolskog djeteta – od igre do humanih vrijednosti. Zagreb: Radničko i narodno sveučilište „Moša Pijade“.

Drucker, P. (2005). Najvažnije o menadžmentu. Zagreb: MEP Consult.

Drucker, P. (2006). Upravljanje u budućem društvu. Zagreb: M.E.P. Consult.

Elliot-Johns, S.E. (2015). Insights gleaned from the voices of deans in education. In: S. E. Elliot-Johns (ed.), Leadership for change in teacher education (pp. 97–107). Rotterdam: Sense Publishers.

Fullan, M. ( 2003). The moral imperative of school leadership. London: Sage Publications.

Glasser, W. (2004). Teorija izbora, Nova psihologija osobne slobode. Zagreb: Alinea.

Grubić Nešić, L. (2008). Znati biti lider. Novi Sad: AB Print.

Jurčević-Lozančić, A. (2011). Socijalne kompetencije i rani odgoj. U: D. Maleš (ur.), Nove paradigme ranog odgoja (str. 153–176). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju.

Jurčić, M. (2012). Pedagoške kompetencije suvremenog učitelja. Zagreb: RECEDO d.o.o.

Jurić, V. (2004). Pedagoški menadžment – refleksija opće ideje o upravljanju. Pedagogijska istraživanja, 1(1), 137–147.

Juul, J. (2016). Leitwolfe sein. Weinheim und Basel: Verlagsgruppe Beltz.

Klippert, H. (2000). Teamentwicklung im klassenraum. Basel: Beltz Verlag.

Konja, V. (2014). Uticaj komunikacije lidera i saradnika na organizacionu posvećenost zaposlenih (doktorska disertacija). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.

Kovač, J., Mayer, J., & Jesenko, M. (2004). Stil in značilnosti uspešnega vodenja. Kranj: Založba Moderna organizacija v okviru FOV, Fleks d.o.o.

Lavrnja, I., & Mušanović, M. (1993). Uspješno rukovođenje. U: Drandić, B. (ur.), Priručnik za ravnatelje (str. 111–123). Zagreb: Znamen.

Malik, F. (2009). Upravljati, stvoriti, živjeti. Zagreb: Mozaik knjiga d.o.o.

Maxwell, J. C. (2003). Razvijte vođu u sebi. Zagreb: V.B.Z. d.o.o.

Miljak, A. (2001). Odgojna praksa i okruženje u dječjim vrtićima. Napredak, 142(1), 7–15.

Mlinarević, V. (2004). Vrtićko okruženje usmjereno na dijete. Škola i život, 11(1), 112–119.

Muldoon, J. (2015). Challenge and complexity in landscapes of change: Building effective partnerships. In: S. E. Elliot-Johns (eds.), Leadership for change in teacher education (pp. 81–87). Rotterdam: Sense Publishers.

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Papa, R. (2016). Footprints of educational leaders without borders. In: R. Papa & F. W. English (Eds.), Educational leaders without borders (pp. 213–227). London: Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht.

Peko, A., Mlinarević, V., & Gajger, V. (2009). Učinkovitost vođenja u osnovnim školama. Odgojne znanosti, 11(2), 67–84.

Petrović-Sočo, B. (2007). Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje-holistički pristup. Zagreb: Mali profesor.

Resman, M. (2001). Ravnatelj, vizija škole i motivacija učitelja za suradnju. U: M. Silov (ur.), Suvremeno upravljanje i rukovođenje u školskom sustavu (str. 51–80). Velika Gorica: Persona.

Ristić, D. (1999). Osnovi menadžmenta. Novi Sad: CEKOM.

Ristić, D. i saradnici (2008). Odabrana poglavlja iz menadžmenta. Novi Sad: „CEKOM“- books d.o.o.

Seme Stojnović, I., & Hitrec, S. (2014). Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Senge, P. M., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R., Roth, G., & Smith, B. (2003). Ples promjene - izazovi u razvoju učećih organizacija. Zagreb: Mozaik knjiga.

Sindik, J. (2012). Razlike u doživljaju učinkovitosti timskog rada s obzirom na dob i profil stručnjaka u predškolskom odgoju i obrazovanju. Magistra Iadertina, 7(7), 55–72.

Slunjski, E. (2006). Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću – organizacija koja uči. Zagreb – Čakovec: Mali profesor – Visoka učiteljska škola.

Slunjski, E. (2009). Postizanje odgojno-obrazovne prakse vrtića usklađene s prirodom djeteta i odraslog. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 55(22), 104–115.

Slunjski, E. (2015). Izvan okvira. Zagreb: Element d.o.o.

Slunjski, E. (2018). Izvan okvira 3, Vođenje: prema kulturi promjena. Zagreb: Element d.o.o.

Slunjski, E., Ljubetić, M., Pribela-Hodap, S., Malnar, A., Kljenak, T., Zagrajski Malek, S., Horvatić, S., & Antulić. S. (2012). Priručnik za samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Spajić, B. (2008). Liderske karakteristike u obrazovnim institucijama. Doktorska disertacija, Novi Sad: Samostalni nedržavni Univerzitet – Privredna Akademija Fakultet za menadžment.

Srića, V. (2004). Inventivni menadžer u 100 lekcija. Zagreb: Znanje d.d., Delfin-razvoj menagmenta.

Staničić, S. (2005). Uloga i kompetencije školskih pedagoga. Pedagogijska istraživanja, 2(1), 35–47.

Staničić, S. (2006). Menadžment u obrazovanju. Rijeka: Vlastita naklada.

Stojković, J., & Katovčić, S. (2016). Profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje odgojitelja. U: N. Tatković, M. Radetić-Paić, I. Blažević, I., & S. Verbanac (ur.), Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja (str. 67–76). Medulin.

Stoll, L., & Fink, D. (2000). Mijenjajmo naše škole: Kako unaprijediti djelotvornost i kvalitetu škola? Zagreb: Educa.

Šagud, M. (2006). Odgajatelj kao refleksivni praktičar. Petrinja: Visoka učiteljska škola u Petrinji.

Tudor, G., Rijavec, M., & Zarevski, P. (2009). Menadžerska učinkovitost 360°. Zagreb: M.E.P. d.o.o.

Tudor, G., & Srića, V. (2014). Menadžer i pobjednički tim. Zagreb: M.E.P. d.o.o.

Vujičić, L. (2008). Kultura odgojno-obrazovne ustanove i kvaliteta promjena odgojno obrazovne prakse. Pedagogijska istraživanja, 5(1), 7–20.

Yukl, G. (2006). Leadership in organizations. New Jersey: Pearson Education.