Uredništvo prvobitno procenjuje podobnost rada za časopis. Svi radovi se anonimno recenziraju od strane najmanje dva kompetentna recenzenta. Ukoliko su recenzenti predložili različite odluke u najvećem broju slučajeva traži se mišljenje trećeg recenzenta. Časopis koristi proceduru anonimne recenzije, što znači da je identitet autora nepoznat recenzentima a identitet recenzenata je nepoznat autorima.

Nakon recenziranja, uredništvo donosi odluku o objavljivanju, objavljivanju uz korekciju ili odbijanju rada. Svi autori dobijaju informaciju o odluci uredništva, pri čemu autori čiji su radovi odbijeni i autori kojima se radovi vraćaju na reviziju dobijaju na uvid recenzije. Ukoliko autor ponovo dostavi korigovani rad, dužan je da u posebnom dokumentu opiše sve izmene koje je načinio u tekstu, kao i da u tekstu rada jasno označi izvršene korekcije u skladu sa primedbama i preporukama recenzenata.

U cilju isticanja volonterskog doprinosa recenzenata, Zbornik Odseka za pedagogiju jednom godišnje objavljuje imena stručnjaka koji su učestvovali u recenziranju radova. Imena recenzenata neće biti povezana sa radovima koji su objavljeni u časopisu.