SOCIJALNI I AFEKTIVNI EFEKTI PRIMENE PROGRAMA „KORAK PO KORAK”

Glavni sadržaj članka

Dragana S. Malešević Jovana J. Milutinović

Apstrakt

Ključna ideja i opredeljenost za istraživanje proizlazi iz aktuelnosti potrebe za ispitivanjem efekata metodologija usmerenih na učenika. Cilj istraživanja jeste da se utvrde stavovi i mišljenja nastavnika, roditelja i učenika o socijalnim i afektivnim efektima primene elemenata Programa „Korak po korak” u Republici Srbiji, kao i da se ispitaju interpersonalni odnosi među učenicima, koji predstavljaju indikatore socijalnih i afektivnih efekata nastave. S obzirom na kompleksnost postavljenog istraživačkog cilja, rezultati i diskusija predstavljeni su kroz dve studije: prva studija odnosi se na procene nastavnika, roditelja i učenika osnovnoškolskog uzrasta o socijalnim i afektivnim efektima nastave, a uzorak obuhvata 1617 ispitanika. Druga studija sprovedena je radi utvrđivanja interpersonalnih odnosa među učenicima, a uzorak obuhvata 788 učenika osnovnoškolskog uzrasta. Primenjeni instrumenti su upitnik u formi Likertove skale o socijalnim i afektivnim efektima nastave i sociometrijski upitnik. Dobijeni rezultati pokazuju da nastavnici koji primenjuju elemente Programa „Korak po korak” imaju statistički značajno više vrednosti aritmatičke sredine na tvrdnjama koje se odnose na socijalne efekte u odnosu na nastavnike koji ovaj program ne primenjuju. Sociometrijskim ispitivanjem potvrđeno je da su pozitivni izbori učenika učestaliji, a negativni izbori manje učestali u odeljenjima u kojima se primenjuju elementi Programa „Korak po korak” u odnosu na odeljenja u kojima se elementi ovog programa ne primenjuju. Zaključuje se da dobijeni rezultati potvrđuju naučnu opravdanost primene metodologija usmerenih na dete, kao što je to Program „Korak po korak”. Implikacije ovog istraživanja mogu se posmatrati na makro nivou (republika, pokrajina, lokalna zajednica) i na mikro nivou (škola, odeljenja) obrazovanja u Srbiji.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci
Biografije autora

Dragana S. Malešević

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Novi Sad

Jovana J. Milutinović

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Burke Walsh, K. (2003). Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kome dete ima centralnu ulogu - drugi i treći razred. Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju.
Burke Walsh, K. (2003). Stvaranje sredine za učenje usmerene na dete - prvi razred. Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju.
Centar za evaluaciju, testiranje i istraživanje ˗ CETI (2006). Evaluacija
programa „Korak po Korak” program za decu i porodice ˗ stvaranje
učionica i obrazovne prakse u kojoj dete ima centralnu ulogu od I do
IV razreda. Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju.
Klaus. S. & Ghent, L. (2014). First Steps: A Brief History of the Step by Step Program. Retrieved April 17, 2013 from the World Wide Web https://www.opensocietyfoundations.org/voices/first-steps-brief- history-step-step-program
Milić, S. (2008). Savremeni obrazovni sistemi. Podgorica: Univerzitet
Crne Gore.
Milutinović, J. (2005). Konstruktivizam, konstrukcija znanja i promene u obrazovanju. Zbornik Odseka za pedagogiju, 22(19), 19–34.
Milutinović, J. (2011). Alternative u teoriji i praksi savremenog obrazovanja: put ka kvalitetnom obrazovanju. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”.
Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (2012). Službeni glasnik Republike Srbije ˗ Prosvetni glasnik, Br. 107/2012.