RODNOOSETLJIVA ANALIZA ČITANKI ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA SRPSKI JEZIK, SRPSKI KAO NEMATERNJI I MAĐARSKI JEZIK

Glavni sadržaj članka

Margareta V. Bašaragin Svenka L. Savić

Apstrakt

Mnogobrojna istraživanja potvrđuju da je tradicionalni patrijarhalni model prisutan u kurikulumima za osnovnu školu. Takođe, potvrđuju postojanje skrivenog ili nevidljivog kurikuluma, kojim se učenicima/ama prenose nepropisani i neplanirani vrednosni stavovi i obrasci ponašanja. Time se dečaci i devojčice i socijalizaciju za drugačije uloge i posredno se utiče na formiranje rodno zasnovanih modela ponašanja. Cilj ovog rada je dekonstrukcija sadržaja i koncepcije čitanki za osmi razred osnovne škole za srpski jezik, srpski kao nematernji i mađarski jezik, čitanki koje su trenutno u upotrebi u Vojvodini, a kroz prizmu rodno oseljive analize kako bi se utvrdilo da li je zaživeo proces integracije rodne ravnopravnosti u udžbenicina u smislu nediskriminatorne obrazovne prakse. Za rodno osetljivu analizu čitanki koriste se istraživački instrumenti sastavljeni za potrebe regionalnog projekta „Rodno senzitivni udžbenici i učionička praksa u regionu Balkana“ (IX 2005-IX 2007). Rezultati potvrđuju da čitanke i dalje reflektuju rodne stereotipe svojim sadržajem i koncepcijom; za prava žena i probleme nejednakosti ne postoji zainteresovanost. Muškarci dominiraju i kao autori književnih tekstova i kao likovi reprezentovani u njima i na slikovnim prilozima uz tekst. Oni su glavni nosioci radnje, sukoba i inicijatori su njihovog razrešavanja. Delovanje ženskih likova usmereno je na nemu podršku muškog društva u kojem je fizička i emotivna briga za dobrobit drugih u porodici i društvu visoko kotirana. Danas ne postoje mehanizmi kojima bi se kontrolisale i otklonile postojeće neusaglašenosti standarda kvaliteta udžbenika koji se odnose na principe jednakih mogućnosti i nediskriminatorne prakse sa sadržajem i koncepcijom udžbenika.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci
Biografije autora

Margareta V. Bašaragin

Univerzitet u Novom Sadu, Centar za rodne studije, ACIMSI

Svenka L. Savić

Univerzitet u Novom Sadu, Centar za rodne studije, ACIMSI

Reference

Baranović, B., Jugović, I., Doolan, K. (2008). Kojeg su roda čitanke iz književnosti?. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
Dijk, T. van (1993). Principles Of Critical Discourse Analysis. Discourse
& Society, 4 (2), 249-283.
Dijk, T. A. van (2009). Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach. In: Wodak, Ruth, Meyer, Michael (Eds.), Methods Of Critical Discourse Analasys. Second Edition 62-86). Los Angeles, London, New Dwlhi, Singapore, Washington DC: Sage.
Đorić, G., Žunić, N., Obradović-Tošić, N. (2010). Obrazovanje za rodnu ravnopravnost. Analiza nastavnog materijala za Građansko vaspitanje. Beograd: UNDP.
Grbić, M. (2007). Analiza diskursa rodnih stereotipa u udžbenicima za osnovnu školu (magistarski rad). Novi Sad: Centar za rodne studije, ACIMSI.
Jarić, I. (2002). Škola. U: Blagojević M. (Ur.), Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse (495-503). Beograd: Kvinn Till Kvinn.
Kovačević, A., Kosić, S., Jurlina, T. (2004). Rodni stereotipi u udžbenicima za osnovnu školu (I, IV i VIII razred) u Crnoj Gori. Kotor: Foundation Open Society predstavništvo CG, ANIMA.
Kožul, M. (2007). Udžbenik-nastavnik: Rodni stereotipi u udžbenicima srpskog kao nematernjeg jezika i uloga nastavnika u njihovom održavanju/prevazilaženju (magistarski rad). Novi Sad: Centar za rodne studije, ACIMSI.
Marić, S. (2011). Rodno osetljiva analiza teksta udžbenika muzičke kulture: osnovne i srednje škole u Srbiji (2011-2012) (master rad). Novi Sad: Centar za rodne studije, ACIMSI.
Milinković, M. (2008). Rodna senzitivnost kao kriterijum kvaliteta osnovnoškolskih udžbenika (diplomski rad). Odsek za pedagogiju Filozofskog fakulteta.
Nikolić, G. (2008). Rodni stereotipi u udžbenicima za mlađe razrede osnovnih škola za decu sa lakom nedovoljnom razvijenošću (magistarski rad). Novi Sad: Centar za rodne studije, ACIMSI.
Paseka, A. (2004). Udžbenici kao instrumenti „tajnog nastavnog plana“ škole“. U: GENDER perspektiva u nastavi: mogućnosti i poticaji (52-59). Sarajevo: Fondacija Heinrich Böll, regionalni ured Sarajevo, Kulturkontakt Austrija.
Petrić, B. (2006). Rečnik reforme obrazovanja. Novi Sad: Platoneum, Misao, Pedagoški zavod Vojvodine.


Plut, D. (2004). Socijalizacijski obrasci udžbenika i rodni stereotipi. U: Prevazilaženje rodnih stereotipa u osnovnom obrazovanju (35-52). Budva: Foundation Open Society Institute, Predstavništvo CG.
Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi
(2010), Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 1/10.
Puhalo, S., Milinović, J. (2007). Kog su roda čitanke? Banja Luka: Vlada Republike Srpske, Gender centar – Centar za jednakost ravnopravnost polova.
Savić, S. (1993). Diskurs analiza. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Savić, S. (2009). Kritička anliza udžbenika veronauke u Srbiji (neobjavljen rukopis).
Savić, S., Čanak, M., Mitro, V., Štasni, G. (2009). Rod i jezik. Novi Sad: Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije.
Stefanović, J., Glamočak, S. (2008). Rod u čitankama i nastavi srpskog jezika u osnovnoj školi. Valjevo: Grupa za emancipaciju žena „Hora“. Stјepanović-Zaharijevski, D., Gavrilović, D., Petrušić, N. (2010).
Obrazovanje za rodnu ravnopravnost. Analiza nastavnog materijala za osnovnu i srednju školu. Niš: UNPD
Toldi, E. (2005). Iskustva u izradi udžbeničkog kompleta na mađarskom jeziku. U: Toldi, E. (Ur.), Metodologija pisanja udžbenika (27-34). Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine.
Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima (2015), Slušbeni glasnik RS, br. 68/2015.