EKOLOŠKE VREDNOSTI DECE I MLADIH U VASPITNO-OBRAZOVNOM SISTEMU SRBIJE – PILOT ISTRAŽIVANJE

Glavni sadržaj članka

Sanja S. Pešut Stanislava Marić Jurišin

Apstrakt

U ovom radu data je analiza segmenta vaspitno-obrazovnog procesa u našoj državi, sa akcentom na njegovu proekološku orijentisanost. Takođe je pokušano odgovaranje na pitanje kakav odnos prema svetu kao ekosistemu imaju deca i mladi od predškolskog do visokoškolskog uzrasta. Cilj je bio ispitivanje njihovog poimanja čovekove pripadnosti prirodi, međusobnog prožimanja sa njom, načina na koje oni kao pojedinci doprinose održavanju prirodne ravnoteže i njihove svesti o sopstvenim negativnim postupcima prema okruženju. U radu su sublimirani neki od osnovnih zaključaka koji su dobijeni ovim pilot istraživanjem. Predstavljeni rezultati omogućuju sticanje realnije slike o trenutnoj poziciji ekoloških vrednosti u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srbije.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

Aleksić, D. i sar. (2010). Edukacija o zaštiti životne sredine u predškolskim ustanovama. Zbornik radova 6. regionalne Konferencije „Životna sredina ka Evropi”, 61-65. Preuzeto 16. juna 2017. sa http://ambassadors-env.com/en/files/ZBORNIK-RADOVA-EnE10.pdf.
Antonijević, R. (1997). Pristup ekološkom obrazovanju. Inovacije u nastavi, časopis za savremenu nastavu, 4, 364-468.
Banđur, V., Potkonjak, N. (1999). Metodologija pedagogije. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije.
Bronfenbrener, J. (1997). Ekologija ljudskog razvoja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Klemenović, J. (2007). Ekološko vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta u svetu. Beograd: Nastava i vaspitanje, 1, 76-87.
Klemenović, J. (2009). Savremeni predškolski programi. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”.
Klemenović, J., Marić Jurišin, S. (2017). Polazišta i perspektive ekološko-humanističkog predškolskog programa „Mi smo Zemljani”. U: Milutinović, J. (ur.), Zbornik odseka za pedagogiju (123-136). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
Marić Jurišin, S. (2013). Ekološko opismenjavanje kroz prizmu vaspitno-obrazovnog sistema Republike Srbije – zastupljenost i obrada. Pedagoška stvarnost, 1, 55-65.
Marić Jurišin, S. (2014). Implikacije ekoloških programa na socio-emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta iz perspektive održive zajednice (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Marković, M. Ž. (1992). Ekološka svest i obrazovanje. Beograd: Pedagogija, 1-2, 3-11.
Matanović, V., Veinović, Z. (2000). Obrazovanje za zaštitu životne sredine – pomodarstvo ili civilizacijska obaveza? Beograd: Pedagogija, 3-4, 401-405.
Rančić, A., Đorđević, V. (1998). Visokoškolsko obrazovanje stručnjaka za ekološko vaspitanje i obrazovanje dece, omladine i odraslih. Beograd: Pedagogija, 3, 46-61.
Stojanović, S. i sar. (1997). Mogući pravci razvoja obrazovanja i vaspitanja za zaštitu, obnovu i unapređenje životne sredine. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet: Institut za biologiju.