IDEJE KONSTRUKTIVIZMA U SAVREMENOJ ŠKOLSKOJ PRAKSI

Glavni sadržaj članka

Olja Džinkić Jovana Milutinović

Apstrakt

Ovim radom nastoji se prikazati trenutno stanje savremene školske prakse, sa fokusom na organizaciju i izvođenje nastavnog procesa. Cilj je da se utvrdi učestalost primene konstruktivističkih odnosno tradicionalnih elemenata u nastavi, kao i da se sagleda angažovanost i zainteresovanost učenika i njihova uloga u procesu učenja i poučavanja u odnosu na aktuelan pristup rada nastavnika. Istraživanje je sprovedeno na prigodnom uzorku od deset nastavnika osnovne škole, a korišćeni instrument bio je protokol posmatranja koji je kreiran za potrebe ovog istraživanja. Rezultati istraživanja ukazuju na dominantnost tradicionalnih elemenata nad konstruktivističkim u današnjoj školskoj praksi. Rezultati, takođe, pokazuju da je u nastavi sa elementima konstruktivizma prisutna povećana radoznalost i motivisanost učenika za nastavni sadržaj, te njihova veća angažovanost u nastavi. Zaključuje se da je trenutno stanje školske prakse u duhu tradicionalnog rada, a da obogaćivanje nastave konstruktivističkim elementima može rezultirati interaktivnom komunikacijom u odeljenju i učenika staviti u poziciju angažovanog pojedinca.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci

Reference

American Psychological Association (1997). Learner-Centered psychological principles: A framework for school redesign and reform. Washington, DC: American Psychological Association. Retrieved February 27, 2018 from the World Wide Web http://www.apa.org/ed/governance/bea/learner-centered.pdf
Babić, N. (2007). Konstruktivizam i pedagogija. Pedagogijska istraživanja, 4 (2), 217-229.
Bay, E., Ilhan, M., Zeynep, A., Kinay, İ., Yiğit, C., Kahramanoğlu, R., et al. (2014). An investigation of teachers’ beliefs about learning. Croation Journal of Education, 16(Sp.Ed.No.3), 55˗90.
Bentley, L. M. (2003). Introducing critical constructivism: Critical consciousness through a critical constructivist pedagogy. Mexico City: American Educational Studies Association.
Brooks, J. G., & Brooks, M. (2005). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
Vilotijević, M., i Vilotijević, N. (2014). Vrednovanje kvaliteta rezultata i procesa učenja. Inovacije u nastavi, 27(4), 21-30.
Gatt, S., & Vella, Y. (2003). Constructivist teaching in primary school: Examples in social studies, science, mathematics, design and technology and ICT. Malta: Agenda Publishers.
Glasersfeld, E. von. (1989). Cognition, construction of knowledge, and teaching. Syntese, 80 (1), 121-140.
Dmitrijev, D. G. (2008). Konstruktivistički diskurs u teoriji sadržaja obrazovanja u SAD. Pedagogija, 63(3), 347-356.
Đorđić, D., i Škrbić, V. (2014). Socijalni konstruktivizam u obrazovanju – uvod u multikulturalno obrazovanje. U: I. Živančević Sekeruš (ur.), Drugi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI (str. 509˗522). Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet Novi Sad. Retrieved May 20, 2018 from the World Wide Web http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/ 2015/978-86-6065-338-5
Jukić, R. (2013). Konstruktivizam kao poveznica poučavanja sadržaja prirodoznanstvenih i društvenih predmeta. Pedagogijska istraživanja, 10 (2), 241-263.
Kostović, S. (2005). Vaspitni stil nastavnika. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
Lalović, Z. (2009). Naša škola – metode učenja – nastave u školi. Podgorica: Zavod za školstvo.
Lee, J., Zhang, Z., Song, H., & Huang, X. (2013). Effects of epistemological and pedagogical beliefs on the instructional practices of teachers: A Chinese perspective. Australian Journal of Teacher Education, 38(12), 120-146.
Ljubojević, D. (2012). Konstruktivistička paradigma kao nova teorijska osnova za usvajanje stranih jezika. U: Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Filološka istraživanja danas (str. 96-113). Beograd: Filološki fakultet u Beogradu.
Matijević, M. (2012). Multimedijska i konstruktivistička didaktika u učionici iz 19. stoljeća. U: N. Hrvatić & A. Klapan (ured.), Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti, svezak I (str. 289˗297). Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo.
Milutinović, J. (2008). Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
Milutinović, J. (2009). Progresivizam u obrazovanju: teorija i praksa. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 41(2), 264–283.
Milutinović, J. (2011). Socijalni konstruktivizam u oblasti obrazovanja i učenja. U Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja (177-194). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milutinović, J. (2015). Kritički konstruktivizam – koncepcija i mogućnosti u oblasti obrazovanja. Nastava i vaspitanje, 64(3), 437-451.
Milutinović, J. (2016). Socijalni i kritički konstruktivizam u obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milutinović, J., Zuković, S., i Lungulov, B. (2011). Socijalni konstruktivizam kao teorijski okvir prakse inkluzivnog obrazovanja. Pedagogija, 66(4), 552–561.
Palmer, D. (2005). A motivational view of constructivist – ¬¬Informed teaching. International Journal of Science Education, 27(15), 1853-1881.
Rodek, S. (2011). Novi mediji i nova kultura učenja. Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 152(1), 9-28.
Sang, G., Valcke, M., Braak, J. van., & Tondeur, J. (2009). Investigating teachers educational beliefs in Chinese primary schools: Socioeconomic and geographical perspectives. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 37(4), 363-377.
Šimić-Šašić, S. (2011). Interakcija nastavnik-učenik: teorije i mjerenja. Psihologijske teme, 20(2), 233-260.