INTERVJU U KVALITATIVNIM PEDAGOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

Glavni sadržaj članka

Aleksandra S. Maksimović Nebojša M. Macanović

Apstrakt

Metodološka i epistemološka pitanja čine konstitutivne elemente svake nauke. Tokom razvoja pedagoške nauke otvarale su se brojne dileme koje se odnose na primenu najadekvatnije metodologije za izučavanje fenomena vaspitanja i obrazovanja. Poslednjih nekoliko decenija posebno se analizira pitanje primene kvalitativnih istraživanja u pedagogiji. U ovom radu ispituje se pitanje primene intervjua u kvalitativnim pedagoškim istraživanjima. Pri tome su navedena terminološka određenja kvalitativnih istraživanja, definicije, kao i vrste intervjua. Posebna pažnja posvećena je ispitivanju prednosti i nedostataka vezanih za primenu intervjua u kvalitativnim pedagoškim istraživanjima, dok je u zaključku ukazano na prednosti triangulacije za obuhvatnije ispitivanje pedagoške problematike.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci
Biografije autora

Aleksandra S. Maksimović

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac

Nebojša M. Macanović

Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka

Reference

Anderson, G. (2005). Fundamental of educational research. Taylor & Francis e-Library.
Banđur, V. i Potkonjak, N. (1999). Metodologija pedagogije. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Oxon: Routledge, Taylor & Francis Inc.
Desai, V. & Potter, R. (2006). Doing development research. Sage Publication, Inc.
Đurić, S. (2007). Fokus-grupni intervju. Beograd: Službeni glasnik.
Đurić, S. (2012). Etički problemi u istraživanjima o deci. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 11 (3), 449-468.
Fajgelj, S. (2014). Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Halmi, A. (2005). Strategije kvalitativnih istraživanja u primenjenim društvenim znanostima. Jasterbarsko: Naklada Slap.
Havelka, N., Kuzmanović, B. i Popadić, D. (2008). Metode i tehnike socijalnopsiholških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Knežević Florić, O. i Ninković, S. (2012). Horizonti istraživanja u obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
Maykut, P. & Morehouse, R. (2005). Beginning Qualitative Research. Taylor & Francis e-Library.
Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jasterbarsko: Naklada Slap.
Misher, G. E. (1986). Research Interviewing – Context and Narrative. President and Fellows of Harvard College.
Mužić, V. (1973). Metodologija pedagoških istraživanja. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika.
Quin Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Sage Publication, Inc.
Radišić, J., Stanković, D. i Jošić, S. (2016). Akciona istraživanja kao oruđe za unapređivanje nastave i učenja. U S. Maksić i I. Đerić (Ur.), Razvoj istraživačke prakse u školi (str. 37-54). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Shermann, R. R. & Webb, R. B. (2005). Qualitative Research in Education: Focus and Methods. Taylor & Francis e-Library.
Viling, K. (2016). Kvalitativna istraživanja u psihologiji. Beograd: Clio.