RODITELJSKA OČEKIVANJA I ŠKOLSKO POSTIGNUĆE UČENIKA

Glavni sadržaj članka

Senka D. Slijepčević Slađana N. Zuković Radmila D. Kopunović

Apstrakt

Školsko postignuće je složen fenomen koji je, između ostalog, determinisan različitim aspektima porodičnog okruženja i unutraporodičnih odnosa. Veoma značajan segment čine i očekivanja koja roditelji imaju u vezi sa nivooom školskogog postignućaa svoje dece. U tom smislu, u radu su predstavljeni rezultati empirijskog istraživanja čiji je cilj ispitivanje mišljenja roditelja o značaju njihovih očekivanja za školsko postignuće deteta. Primenjeni upitnik konstruisan je za potrebe ovog istraživanja, a uzorkom je obuhvaćeno 103 roditelja dece osnovnoškolskog uzrasta. Rezultati su pokazali da većina roditelja veruje da njihova visoka očekivanja pozitivno deluju na školsko postignuće deteta, ističući da je potrebno pratiti afinitete i sposobnosti deteta pri izgrađivanju očekivanja. Takođe, pronađene su statistički značajne razlike između roditelja različitog nivoa obrazovanja u načinima na koji iskazuju svoja očekivanja, ali i kako procenjuju realnost sopstvenih očekivanja. Osim toga, procentualna raspodela dobijenih odgovora ukazuje na određene razlike u načinima na koji roditelji različitog nivoa obrazovanja reaguju na (ne)ostvarivanje očekivanog postignuća učenika. Na osnovu dobijenih rezultata, zaključuje se da je potrebno raditi na razvijanju svesti roditelja o njihovom uticaju na obrazovno postignuće dece, kao i na obezbeđivanju adekvatne podrške roditeljima u ostvarivanju ove bitne uloge od strane vaspitno-obrazovnih institucija.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci
Biografije autora

Senka D. Slijepčević

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Slađana N. Zuković

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Erceg, M. (2014). Uloga obrazovnih aspiracija i očekivanja te ponašanja roditelja u objašnjenju perfekcionizma njihove dece. Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju.
Grossman, J., Kuhn-McKearin, M. & Strein, W. (2011). Parental Expectations and Academic Achievement: Mediators and School Effects (Research report). Washington, DC: University of Maryland, College Park.
Gutvajn, N. (2009). Konstruktivistički pristup obrazovnom postignuću učenika (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Henderson, A.T. & Berla, N. (1994). A New generation of Evidence – The Family is Critical to Student Achievement. Washington, DC: National Committee for Citizens in Education.
Hoover-Dempsey, K. V. & Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children’s education? Review of Educational Research, 67 (1), 3-42.
Jacob, M. (2010). Parental Expectations and Aspirations for Their Children’s Educational Attainment: An Examination of the College-Going Mindset Among Parents. Minessota: The University of Minessota.
Jovanović, O. (2013). Uticaj implicitnih nastavničkih uverenja na učenje i razvoj učenika. Godišnjak za psihologiju, 10 (12), 55-68.
Lippman, L., Guzman, L., Dombrowski Keith, J., Kinukawa, A., Shwalb, R., Tice, P. & Mulligan, G.M. (2008). Parent Expectations and Planning for College. Washington, DC: U.S. Department of Education.
Milošević, N. (2002). Uticaj saradnje porodice i škole. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 34 (34), 193-212.
Suzić, N., Tunjić. V. (2001). Aspiracije roditelja i učenika prema školskom postignuću. Nastava i vaspitanje, 50 (1), 47-63.
Šimić-Šašić, S., Klarin, M., Proroković, A. (2011). Socioekonomske prilike obitelji i kvaliteta obiteljske interakcije kao prediktori školskog uspjeha srednjoškolaca u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Ljetopis socijalnog rada, 18 (1), 31-62.
Tubić, T. (2002). Očekivanje uspeha kao faktor postignuća. Norma, IX (1-2), 157-165.
Zuković, S. (2012). Porodica kao sistem – funkcionalnost i resursi osnaživanja. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine.