POLAZIŠTA I PERSPEKTIVE EKOLOŠKO-HUMANISTIČKOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA “MI SMO ZEMLJANI’’

Glavni sadržaj članka

Stanislava D. Marić Jurišin Jasmina U. Klemenović

Apstrakt

Autorke polaze od činjenice da su današnja deca, koliko i odrasli, pozvana da uče ekološki, da misle, osećaju i deluju razumevajući duboku povezanost i delikatnu uslovljenost ljudskih i prirodnih sistema. Pedagoški osmišljeno vođenje ovih procesa nude ekološko-humanistički programi usmereni na izgrađivanje saosećanja, ličnog stava, ekološkog kritičkog mišljenja i sposobnosti da se o ekološkim, socijalnim, tehnološkim i drugim problemima čovečanstva zajednički misli i na osnovu procene rizika kontrolisano deluje. Neke od ovih dimenzija već u predškolskom detinjstvu razvija i neguje program “Mi smo Zemljani”. Program se više od dve decenije realizuje u različitim sredinama. Zasnovan je na eko-humanističkim filozofskim postavkama novijeg datuma i zahtevima savremenog obrazovanja sa uporištem u socio-kulturnoj teoriji i konstruktivističkim strategijama učenja. On deci omogućava da se emocionalno, socijalno, intelektualno i stvaralački angažuju kroz zajedničke projekte sa vršnjacima, vaspitačima i roditeljima izgrađujući temeljna ekološka i humanistička saznanja i uverenja već na predškolskom uzrastu.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci
Biografije autora

Stanislava D. Marić Jurišin

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Jasmina U. Klemenović

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Bojović, Ž. (2003). Teorije učenja i udžbenici, Pedagogija XIL, 3-4, str. 72-84.
Cvjetićanin, S., Sučević, V. (2011). Teorijski okviri razvoja pojmova o prirodi u predškolskoj ustanovi. Pedagogija, 66(3), 497-506.
Johansson, E. (2009). The preschool child of today – the world – citizen of tomorrow? International Journal Of Early Childhood, Vol.41, No2, p 75-95.
Kaga, Y. (2008). Early childhood education for a sustainable world. The Contribution Of Early Childhood Education To A Sustainable Society. p 53-57.
Klemenović, J. (2007). Filozofsko-etičko utemeljenje ekološkog vaspitanja i obrazovanja II deo, Pedagogija, 62(3), 374-384.
Klemenović, J. (2004). Ekološko vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
Klemenović, Marić Jurišin, S. (2012). “Ozelenjavanje” kurikuluma u sistemu obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, International Conference Proceedings „Modern approaches to teaching coming generation“,507-515, Ljubljana: EDUvision.
Klemenović, J., Marić Jurišin, S. (2013). Ekološka dimenzija predškolskih programa iz perspektive vaspitača, Zbornik rezimea “Inovativni pristupi obrazovanju XVI naučna konferencija: Pedagoška istraživanja i školska praksa“, (str. 24-25), Beograd, 25.oktobar 2013, Beograd: Učiteljski fakultet.
Marić Jurišin, S. (2013). Kompetencije vaspitača za razvoj ekološke pismenosti kod dece, U: Tematski zbornik – Kompetencije vaspitača za društvo znanja, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, str. 220-227.
Marić Jurišin, S. i Klemenović, J. (2015). Программа „Мы − земляне” – пример дошкольного воспитания и образования, ориентированного на будущее, Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: проблемы сетевого взаимодействия в инклюзивном образовании»: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию РГУ имени С.А. Есенина, 8–10 октября 2015 года / отв. ред. Л.А. Байкова, Н.А. Фомина, А.Н. Сухов ; Ряз. гос. ун-т имени С.А. Есенина. – Рязань, 2015. – 512.
Marić Jurišin, S. (2015). Implikacije ekoloških programa na socio-emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta iz perspektive održive zajednice - disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Marković, D.Ž. (2002). Globalizacija i planetarni ekoliški humanizam. Revija rada – specijalni broj. XXXII. Beograd: Zaštita pres. str. 16-32.
Nikolić, V. (2001). Zaštita životne sredine u sistemu savremenog vaspitanja i obrazovanja - doktorska disertacija odbranjena na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu.
Podđakov, N. (1992). Praktično mišljenje kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Slunjski, E. (2012). Tragovima dječijih stopa. Zagreb: Profil International.
Veresov, N. N. (2002a). Naš dom je Zemlja. Kreativno vaspitanje. Br. 10, 16-22.
Veresov, N.N. (2002b). Program Humanističkog ekološkog vaspitanja predškolaca. Kreativno vaspitanje. Br. 10, 23-32.
UNESCO (2012). Education for Sustainable Development in Action UNESCO, Education Sector Learning & Training Tools N°4 – 2012, Paris: UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0021/ 002163/216383e.pdf