PROFESIONALNI RAZVOJ NASTAVNIKA KROZ KONCEPT HORIZONTALNOG UČENJA I NASTAVNIČKIH FORUMA

Glavni sadržaj članka

Nataša D. Tančić Lela B. Vuković Borka D. Malčić

Apstrakt

Vizija celoživotnog učenja i kontinuiranog profesionalnog razvoja zahteva nastavnika koji će znati kritički da razmišlja, koji je osposobljen za refleksiju i samoevaluaciju, koji zna da potraži ili osigura preduslove za razvoj svakog pojedinačnog učenika, koji podstiče i podržava učenike u procesu učenja i razvoja. Od nastavnika se očekuje kontinuirani profesionalni razvoj i odgovorna participacija u svim segmentima rada škole. U ovom radu autorke se bave savremenim konceptom profesionalnog razvoja nastavnika kroz nastavničke forume kao specifičnim vidom horizontalnog učenja. Nastavnički forumi kao mogućnost za sticanje novih znanja i uspostavljanje saradnje sa kolegama, polako pronalaze svoje mesto u školskoj praksi.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci
Biografije autora

Nataša D. Tančić

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Lela B. Vuković

Tehnička škola “Pavle Savić”, Novi Sad

Borka D. Malčić

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Beara, M. (2009). Profesionalni razvoj nastavnika u uslovima tranzicije. U: N. Kapor-Stanulović Ur, Efekti tranzicije na porodične i profesionalne životne procese (67-80). Novi Pazar: Državni univerzitet.
Bjekić, D. ( 1999). Profesionalni razvoj nastavnika, Užice: Učiteljski fakultet
Day, C. (1999). Developing teachers: the challenges of lifelong learning. London: Falmer Press.
Gunduz, F. (2015). Instructional Techniques. In: Akdeniz, C. (Eds.) Instructional Process and Concepts in Theory and Practice. Improving the Teaching Process (147-233), Singapore: Springer, Preuzeto sa https://goo.gl/DzBeaB [25.05.2017]
Hargreaves, A., Fullan, M. (1992). Understanding Teacher Development. New York: Teachers College Press.
Koković, D. (2009). Društvo i obrazovni kapital. Novi Sad: Mediteran Publishing.
Kostović, S. (2006). Kompetencije nastavnika kao dimenzija profesionalnog razvoja nastavnika – pretpostavka pedagoškog menadžmenta. U: O. Gajić Ur, Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, Knjiga 2 (33–41). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju
Kostović, S., Oljača, M. (2012). Pedagog i pedagoške dimenzije menadžmenta, Novi Sad: Filozofski fakultet.
Kostović, S., Šijaković, T., Oljača, M. (2011). Profesionalno usavršavanje nastavnika-diskurs upravljanja. U: O. Gajić, Ur: Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi. Knjiga 1 (303-312). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Karanac, R., Papić, Ž. (2009). „Menadžment tim i upravljanje INSET-om u školama” Pristupljeno:15.06.2013. URL: https://goo.gl/h89NCU
Lieberman, A. (1996). Practices that support teacher development: transforming conceptions of professional learning. In McLaughlin, M.W. and Oberman, I. (Eds), Teacher Learning: New Policies, New Practices, (pp. 185–201). New York: Columbia University, Teachers College Press.
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (2005). Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije. Beograd: Službeni glasnik RS, br. 14/04 i 56/05
Pešikan, A. (2002). Profesionalni razvoj nastavnika - šta je tu novo? Hemijski pregled, 43(5), 115-120.
Stamatović, J. (2006). Programi i oblici stručnog usavršavanja nastavnika. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju filozofskog fakulteta u Beogradu
Uzunboylz, H., Hursen, C. (2013). Evaluacija nastavničkih stavova i poimanja kompetentnosti u pogledu cjeloživotnog učenja. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 15 (Sp. Ed.3), 177-204. Pristupljeno 25.05.2017.URL: http://hrcak.srce.hr/111356
Vuković. L. (2015). Profesionalni razvoj nastavnika kao determinanta unapređenja rada škole. Metodički vidici, 6(6), 193-210.