ANALIZA STAVOVA PEDAGOGA PREMA SPOLJAŠNJEM VREDNOVANJU

Glavni sadržaj članka

Tatjana Z. Mihajlov Milica J. Andevski

Apstrakt

Cilj sprovedenog istraživanja je ispitivanje kako sručni saradnici (pedagozi) procenjuju doprinos spoljašnjeg vrednovanja i da li uočavaju njegov značaj za unapređenje rada i lični i profesionalni razvoj. Podaci su prikupljeni tehnikom anketiranja, a kao instrumenti korišćeni su anketni upitnik i skala procene. Uzorak je činilo osam stručnih saradnika iz osam škola koje su prošle spoljašnje vrednovanje. Dobijeni rezultati ukazuju da stručni saradnici procenjuju spoljašnje vrednovanje rada škola kao važan doprinos, ali pokazuju i razlike u pogledu tih shvatanja i otvaraju mogućnost nastavka istraživanja uzroka ovakvih shvatanja nastavnika.

Detalji članka

Broj časopisa
Sekcija
Članci
Biografije autora

Tatjana Z. Mihajlov

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Školska uprava Zrenjanin

Milica J. Andevski

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Andevski, M. i Dunđerski, S. (2006). Obrazovni standardi i menadžment kvaliteta u školi. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, (31), 667-678.
Izveštaji Tima za spoljašnje vrednovanje za 2014. godinu, po Rešenju ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 614-02-101/14- 15/4 od 29. 1. 2014.


Obrazac za sveukupnu procenu ostvarenosti standarda kvaliteta rada škola (2012). Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove (2012). Službeni glasnik RS, br. 9/12.
Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (2011). Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Beograd: ZUOV.
Standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova (2010). Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Beograd: ZUOV.
Standard znanja, veština i vrednosnih stavova (kompetencije) za profesiju nastavnika, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, nacrt.
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2013). Službeni glasnik RS, br. 72/09, 52/11, 55/13.