http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/issue/feed Zbornik Odseka za pedagogiju 2017-11-13T08:05:39+00:00 Jovana Milutinović jovanajm@ff.uns.ac.rs Open Journal Systems http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/11 ULOGA PEDAGOGA U PREVENCIJI SINDROMA SAGORIJEVANJA UČITELJA I ODGAJATELJA 2017-11-13T08:05:39+00:00 Sofija Vrcelj svrcelj@ffri.uniri.hr Anita Zovko svrcelj@ffri.uniri.hr Jelena Vukobratović svrcelj@ffri.uniri.hr <p>U radu se analizira preventivno djelovanje pedagoga u obliku savjetodavnog rada orijentiranog na učitelje i odgajatelje. S obzirom da se profesije učitelja i odgajatelja usmjeravaju na pomaganje i podršku drugim ljudima, te se svrstavaju u takozvane ,,pomažuće&nbsp; profesije¨, profesionalno sagorijevanje na poslu je neizbježna manifestacija sve većih zahtjeva koji se pred njih stavljaju. Istraživanja pokazuju da izloženost sve većim zahtjevima na svim razinama posla kod ,,pomažućih profesija¨ dovodi do ekstremne&nbsp; količine negativnog stresa, koji dovodi do sindroma sagorijevanja (engl. burn-out), što je predmet interesa istraživača već trideset godina. Ekstremni primjeri sindroma izgaranja mogu prerasti u Karoshi sindrom koji dovodi do smrtnih posljedica.&nbsp; Rad obuhvaća teorijske implikacije ključnih pojmova te raščlanjuje pojavu sindroma sigorijevanja na dvije profesije: učitelje i odgajatelje te preventivnu savjetodavnu ulogu pedagoga kroz suvremenu ulogu tzv. ¨kritičkog prijatelja¨/¨refleksivnog praktičara¨ u ¨zajednici koja uči¨.</p> 2017-11-13T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/12 RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI PRIMENE „SCAFFOLDING“-A U SAVREMENOM VASPITNO-OBRAZOVNOM PROCESU 2017-11-13T08:05:37+00:00 Bulajić Nevena nevenabulajic@gmail.com <p>„Scaffolding“<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a> je savremeni pedagoški pristup koji su uveli Wood i saradnici (1976) pokušavajući da, polazeći od pedagoških pogleda Lava Semjonoviča Vigotskog, utvrde najvažnije komponente podučavanja. Promene u novom veku utiču na demografski profil ranog detinjstva koji se u učionici brzo menja, te je neophodno i naše teorije, ideje i vaspitno-obrazovnu praksu menjati. Jedna od najvećih debata u oblasti ranog detinjstva jeste definisati ulogu usmerenog nastavnika u pristupu koji dete stavlja u centar vaspitno–obrazovnog procesa. Razmatranjem suštine „scaffolding“-a, zasnovanog na interakciji, ko-konstrukciji, intersubjektivnosti i značaju uloge odraslog u maksimalizaciji detetovih potencijala i razvoju metakognicije u različitim domenima razvoja (kognitivni, socijalni, emocionalni, fizički i domen jezika), ukazujemo na njegovu pedagošku vrednost i valentnost. Brojne protivrečnosti postmodernog poimanja detinjstva ukazuju na potrebu za pedagoškim pristupom zasnovanim na širokom polju intersubjektivnosti, koji pretpostavlja upravo primenu “scaffolding“-a. Analizom raspoložive naučno-istraživačke građe, upotpunjujemo u literaturi najčešće prisutno shvatanje “scaffolding“-a, kao procesa u kojem se detetu u podržavajućem okruženju obezbeđuju izazovni zadaci i aktivnosti kojima se podstiče njegova sposobnost samostalonog rešavanja problema. Povodom toga, otvaramo pitanje o mogućnosti njegove integracije u našu pedagošku praksu i adekvatnog prevoda termina na našem jeziku u cilju njegovog lakšeg prihvatanja, poimanja i upotrebe u pedagoškoj teoriji i praksi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Termin „<em>scaffolding“</em> su prvi put uveli sledbenici Vigotskog, Wood, Bruner i Ross (Berk, Winsler, 1995: 20) razvijajući njegovu teoriju. Ovaj termin&nbsp; našao se posebno pogodnim za slikoviti opis procesa “podupiranja” učenja i razvoja u okviru zone narednog razvoja, o kojem je govorio Vigotski sa stanovišta saradnje deteta sa odraslom osobom (vaspitač, učitelj, nastavnik, roditelj, sposobniji vršnjak). U doslovnom prevodu na srpskom jeziku označava „skele“ i ova metafora konotira&nbsp; veoma specifičan sistem socijalne podrške za detetove napore, koji je brižljivo podešen prema njihovim potrebama (Berk, Winsler 1997: 20). U literaturi na našem govornom području srećemo prevod: „vođena participacija“ i „aproprijacija“ (Slunjski 2012: 108-113). Međutim, zbog&nbsp; neadekvatnog jezičkog prevoda, koji ne obuhvata sve elemente ovog pristupa, koje ćemo dalje razmatrati, zadržavamo termin “scaffolding” u tekstu koji najviše odgovara kontekstu o kojem je reč.</p> <p>&nbsp;</p> 2017-11-13T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/13 ŠTA ĆU BITI KAD PORASTEM –TEORIJSKE PRETPOSTAVKE I PEDAGOŠKE IMPLIKACIJE PROFESIONALNOG USMERAVANJA 2017-11-13T07:37:53+00:00 Kornelija Mrnjaus kornelija.mrnjaus@uniri.hr Bojana Vignjević kornelija.mrnjaus@uniri.hr <p>Vreme globalizacije, gospodarskih promena i visoke nezaposlenosti donosi drugačije poglede na izbor zanimanja i razvoj karijere, a time i nove izazove pred pedagoge koji, kao stručni suradnici, u školama najčešće provode profesionalno usmeravanje. Neki pojedinci prirodno razvijaju sposobnost određivanja jasnih ciljeva i fokusa u svojim životima, ali su brojni oni koji trebaju pomoć u razvoju profesionalnog samopoimanja. Autorice u radu iznose teorijske postavke o važnosti i komponentama profesionalnog usmeravanja, kristalizaciji profesionalnog samopoimanja, profesionalnim interesima i profesionalnoj zrelosti koje dopunjuju rezultatima istraživanja provedenog na populaciji dece predškolskog uzrasta, učenika osmih razreda osnovne škole te učenika četvrtih razreda srednje škole. Cilj istraživanja je ispitati profesionalne interese i profesionalnu zrelost u donošenju obrazovnih i profesionalnih odluka kod ispitanika različitih dobnih skupina.</p> 2017-11-13T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/14 NEOLIBERALIZAM I OBRAZOVANJE U KONTEKSTU GLOBALNE OBRAZOVNE POLITIKE 2017-11-13T08:05:35+00:00 Sanela Kanić sanela.kanic@gmail.com Vesna Kovač sanela.kanic@gmail.com <p>Pojam globalne obrazovne politike javio se u posljednjih nekoliko desetljeća, a riječ je o fenomenu koji obuhvaća obilježja obrazovnih reformi prisutnih na globalnoj razini do kojih je došlo uslijed globalizacijskih mehanizama, odnosno opisuje ih, definira i nastoji ustanoviti tko stoji iza njihove diseminacije. Uslijed globalizacije, došlo je i do tvorbe transnacionalnog obrazovnog prostora gdje su se, uz vlade, pojavili i novi akteri, čiji su utjecaji na obrazovne politike postajali sve snažniji. Najistaknutijima se smatraju međunarodne organizacije koje različitim mehanizmima utječu na vlade mnogih zemalja, prilikom čega imaju mogućnost promicanja vlastitih agenda koje karakterizira jedna zajednička točka – neoliberalna doktrina. Pojava neoliberalizma uslijed svjetske ekonomske stagnacije sedamdesetih godina prošlog stoljeća rezultirala je prisutnošću tržišnih rješenja s naglaskom na učinkovitost, konkurenciju i slobodu izbora, što se, zahvaljujući globalizaciji, trajno ukorijenilo u obrazovne sustave gotovo svih zemalja. Pojave poput decentralizacije, privatizacije, novog&nbsp; javnog menadžmenta i novog profesionalizma postale su temelj za formiranje novih globalnih obrazovnih trendova, a uključenost privatnog sektora i redefinirana uloga vlade u pružanju i financiranju obrazovnih usluga smatra se svojevrsnim imperativom kada je riječ o neoliberalnim utjecajima na obrazovanje. Naposljetku, došlo je do prisutnosti javno-privatnih partnerstva, čija pojavnost uprizoruje prodor privatizacije i tržišnih mehanizama u obrazovanje.</p> 2017-11-13T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/15 KARAKTERISTIKE SAVREMENIH MODELA LIDERSTVA U OBRAZOVANJU 2017-11-13T08:05:33+00:00 Stefan R. Ninković stefan.ninkovic@ff.uns.ac.rs <p>Liderstvo je, posle kvaliteta poučavanja, najznačajniji faktor uspešnosti škole. U ovom radu analizirani su savremeni modeli liderstva u školi koji imaju podršku u rezultatima empirijskih radova. Predstavljeni su rezultati teorijskih razmatranja i empirijskih istraživanja o transformacionom, pedagoškom i distribuiranom liderstvu. Drugi deo rada posvećen je razmatranju osnovnih faktora koji posreduju u odnosu između školskog liderstva i uspešnosti školske organizacije. U tom smislu, govori se o ulozi profesionalnih zajednica nastavnika, profesionalnog razvoja nastavnika, školske klime i uključenosti roditelja u rad škole. Zaključuje se preporukama za školsku praksu i buduća istraživanja.</p> 2017-11-13T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/16 PROFESIONALNI RAZVOJ NASTAVNIKA KROZ KONCEPT HORIZONTALNOG UČENJA I NASTAVNIČKIH FORUMA 2017-11-13T08:05:30+00:00 Nataša D. Tančić natasakovacevic@ff.uns.ac.rs Lela B. Vuković natasakovacevic@ff.uns.ac.rs Borka D. Malčić natasakovacevic@ff.uns.ac.rs <p>Vizija celoživotnog učenja i kontinuiranog profesionalnog razvoja zahteva nastavnika koji će znati kritički da razmišlja, koji je osposobljen za refleksiju i samoevaluaciju, koji zna da potraži ili osigura preduslove za razvoj svakog pojedinačnog učenika, koji podstiče i podržava učenike u procesu učenja i razvoja. Od nastavnika se očekuje kontinuirani profesionalni razvoj i odgovorna participacija u svim segmentima rada škole. U ovom radu autorke se bave savremenim konceptom profesionalnog razvoja nastavnika kroz nastavničke forume kao specifičnim vidom horizontalnog učenja. Nastavnički forumi kao mogućnost za sticanje novih znanja i uspostavljanje saradnje sa kolegama, polako pronalaze svoje mesto u školskoj praksi.</p> 2017-11-13T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/17 POLAZIŠTA I PERSPEKTIVE EKOLOŠKO-HUMANISTIČKOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA “MI SMO ZEMLJANI’’ 2017-11-13T08:05:28+00:00 Stanislava D. Marić Jurišin stashamaric@ff.uns.ac.rs Jasmina U. Klemenović stashamaric@ff.uns.ac.rs <p>Autorke polaze od činjenice da su današnja deca, koliko i odrasli, pozvana da uče ekološki, da misle, osećaju i deluju razumevajući duboku povezanost i delikatnu uslovljenost ljudskih i prirodnih sistema. Pedagoški osmišljeno vođenje ovih procesa nude ekološko-humanistički programi usmereni na izgrađivanje saosećanja, ličnog stava, ekološkog kritičkog mišljenja i sposobnosti da se o ekološkim, socijalnim, tehnološkim i drugim problemima čovečanstva zajednički misli i na osnovu procene rizika kontrolisano deluje. Neke od ovih dimenzija već u predškolskom detinjstvu razvija i neguje program “Mi smo Zemljani”. Program se više od dve decenije realizuje u različitim sredinama. Zasnovan je na eko-humanističkim filozofskim postavkama novijeg datuma i zahtevima savremenog obrazovanja sa uporištem u socio-kulturnoj teoriji i konstruktivističkim strategijama učenja. On deci omogućava da se emocionalno, socijalno, intelektualno i stvaralački angažuju kroz zajedničke projekte sa vršnjacima, vaspitačima i roditeljima izgrađujući temeljna ekološka i humanistička saznanja i uverenja već na predškolskom uzrastu.</p> 2017-11-13T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/18 OPAŽANJE, SHVATANJE I PREDSTAVLJANJE PROSTORA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA 2017-11-13T08:05:26+00:00 Vesna Colić colic.vesna@gmail.com Tamara Milošević colic.vesna@gmail.com Uglješa Colić colic.vesna@gmail.com <p>Orijentacija dece u prostoru je značajna za celokupan razvoj, kao i razvoj specifičnih veština koje su važne, kako za snalaženje u svakodnevnom životu, tako i za uspeh u nekim školskim predmetima (naročito za čitanje, pisanje, računanje, likovno i fizičko vaspitanje). Dolazak dece u vrtić, kao svakodnevna životna situacija, može da obezbedi dragocena iskustva za razvoj orijentacije u prostoru. Cilj istraživanja je da se utvrdi kako deca opažaju, shvataju i grafički predstavljaju prostor kroz koji se svakodnevno kreću. Uzorak istraživanja čini 156 ispitanika (dece), po 52 od 4,5 i 6 godina, uz podjednaku zastupljenost devojčica i dečaka. Sva deca pohađaju neki od vrtića u Novom Sadu. Korišćena je metoda intervjua i crtanja mape puta od kuće do vrtića. Rezultati istraživanja - dobijeni analizom odgovora na pitanja i analizom crteža dece - pokazali su da deca iz uzorka relativno dobro opažaju, razumeju i predstavljaju prostor, ali ova situacija nije u dovoljnoj meri iskorišćena za unapređivanje dečjeg razumevanja pravca kretanja i korišćenja simbola u predstavljanju prostora. Odrasli bi trebalo da poklanjaju veću pažnju dečjem neposrednom iskustvu, više razgovaraju sa decom o njihovim doživljajima prostora i prostornih odnosa, kao i da podstiču decu da češće crtaju mape i više se služe različitim simbolima.</p> 2017-11-13T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/19 RODITELJSKA OČEKIVANJA I ŠKOLSKO POSTIGNUĆE UČENIKA 2017-11-13T08:05:24+00:00 Senka D. Slijepčević senkaslijepcevic@ff.uns.ac.rs Slađana N. Zuković senkaslijepcevic@ff.uns.ac.rs Radmila D. Kopunović senkaslijepcevic@ff.uns.ac.rs <p>Školsko postignuće je složen fenomen koji je, između ostalog, determinisan različitim aspektima porodičnog okruženja i unutraporodičnih odnosa. Veoma značajan segment čine i očekivanja koja roditelji imaju u vezi sa nivooom školskogog postignućaa svoje dece. U tom smislu, u radu su predstavljeni rezultati empirijskog istraživanja čiji je cilj ispitivanje mišljenja roditelja o značaju njihovih očekivanja za školsko postignuće deteta. Primenjeni upitnik konstruisan je za potrebe ovog istraživanja, a uzorkom je obuhvaćeno 103 roditelja dece osnovnoškolskog uzrasta. Rezultati su pokazali da većina roditelja veruje da njihova visoka očekivanja pozitivno deluju na školsko postignuće deteta, ističući da je potrebno pratiti afinitete i sposobnosti deteta pri izgrađivanju očekivanja. Takođe, pronađene su statistički značajne razlike između roditelja različitog nivoa obrazovanja u načinima na koji iskazuju svoja očekivanja, ali i kako procenjuju realnost sopstvenih očekivanja. Osim toga, procentualna raspodela dobijenih odgovora ukazuje na određene razlike u načinima na koji roditelji različitog nivoa obrazovanja reaguju na (ne)ostvarivanje očekivanog postignuća učenika. Na osnovu dobijenih rezultata, zaključuje se da je potrebno raditi na razvijanju svesti roditelja o njihovom uticaju na obrazovno postignuće dece, kao i na obezbeđivanju adekvatne podrške roditeljima u ostvarivanju ove bitne uloge od strane vaspitno-obrazovnih institucija.</p> 2017-11-13T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/20 INTERVJU U KVALITATIVNIM PEDAGOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA 2017-11-13T08:05:23+00:00 Aleksandra S. Maksimović nebojsa.macanovic@fpn.unibl.org Nebojša M. Macanović nebojsa.macanovic@fpn.unibl.org <p>Metodološka i epistemološka pitanja čine konstitutivne elemente svake nauke. Tokom razvoja pedagoške nauke otvarale su se brojne dileme koje se odnose na primenu najadekvatnije metodologije za izučavanje fenomena vaspitanja i obrazovanja. Poslednjih nekoliko decenija posebno se analizira pitanje primene kvalitativnih istraživanja u pedagogiji. U ovom radu ispituje se pitanje primene intervjua u kvalitativnim pedagoškim istraživanjima. Pri tome su navedena terminološka određenja kvalitativnih istraživanja, definicije, kao i vrste intervjua. Posebna pažnja posvećena je ispitivanju prednosti i nedostataka vezanih za primenu intervjua u kvalitativnim pedagoškim istraživanjima, dok je u zaključku ukazano na prednosti triangulacije za obuhvatnije ispitivanje pedagoške problematike.</p> 2017-11-13T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##