SOCIJALNI I AFEKTIVNI EFEKTI PRIMENE PROGRAMA „KORAK PO KORAK”

Glavni sadržaj članka

Dragana Malešević Jovana J. Milutinović

Sažetak

Ključna ideja i opredeljenost za istraživanje proizlazi iz aktuelnosti potrebe za ispitivanjem efekata metodologija usmerenih na učenika. Cilj istraživanja jeste da se utvrde stavovi i mišljenja nastavnika, roditelja i učenika o socijalnim i afektivnim efektima primene elemenata Programa „Korak po korak” u Republici Srbiji, kao i da se ispitaju interpersonalni odnosi među učenicima, koji predstavljaju indikatore socijalnih i afektivnih efekata nastave. S obzirom na kompleksnost postavljenog istraživačkog cilja, rezultati i diskusija predstavljeni su kroz dve studije: prva studija odnosi se na procene nastavnika, roditelja i učenika osnovnoškolskog uzrasta o socijalnim i afektivnim efektima nastave, a uzorak obuhvata 1617 ispitanika. Druga studija sprovedena je radi utvrđivanja interpersonalnih odnosa među učenicima, a uzorak obuhvata 788 učenika osnovnoškolskog uzrasta. Primenjeni instrumenti su upitnik u formi Likertove skale o socijalnim i afektivnim efektima nastave i sociometrijski upitnik. Dobijeni rezultati pokazuju da nastavnici koji primenjuju elemente Programa „Korak po korak” imaju statistički značajno više vrednosti aritmatičke sredine na tvrdnjama koje se odnose na socijalne efekte u odnosu na nastavnike koji ovaj program ne primenjuju. Sociometrijskim ispitivanjem potvrđeno je da su pozitivni izbori učenika učestaliji, a negativni izbori manje učestali u odeljenjima u kojima se primenjuju elementi Programa „Korak po korak” u odnosu na odeljenja u kojima se elementi ovog programa ne primenjuju. Zaključuje se da dobijeni rezultati potvrđuju naučnu opravdanost primene metodologija usmerenih na dete, kao što je to Program „Korak po korak”. Implikacije ovog istraživanja  mogu se posmatrati na makro nivou (republika, pokrajina, lokalna zajednica) i na mikro nivou (škola, odeljenja) obrazovanja u Srbiji.

Detalji članka

Kako citirati
MALEŠEVIĆ, Dragana; MILUTINOVIĆ, Jovana J.. SOCIJALNI I AFEKTIVNI EFEKTI PRIMENE PROGRAMA „KORAK PO KORAK”. Zbornik Odseka za pedagogiju, [S.l.], v. 25, p. 115-130, jan. 1970. ISSN 2466-5207. Dostupno na: <http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop/article/view/1841>. Datum pristupa: 22 sep. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/zop.2016.25.115-130.
Ključne reči
nastava usmerena na učenika, Program „Korak po Korak”, nastavnici, roditelji, učenici
Broj časopisa
Sekcija
Članci